Odvoz recyklácia a likvidácia autoskla

Spoločnosť Eko-Smart zavádza na Slovensku celoplošný systém pre zber, odvoz a likvidáciu odpadového autoskla vrátane čelného skla. Recyklácia autoskla v našich podmienkach doteraz prakticky neexistovala kvôli neexistencii zariadenia, ktoré by vedelo tento druh skla spracovať. Likvidácia autoskla sa riešila skládkovaním. Dnes však aj tento typ skla vie byť materiálovo spracovaný a prispeje k ochrane životného prostredia. 

Autosklo sa skladá z dvoch druhov ohýbaného tabuľového skla medzi ktorými je vlepená fólia kvôli zvýšenej bezpečnosti skla. Fólia zabraňuje aby sa pri nehode a rozbití čelného skla dostali úlomky do vnútra automobilu a tým neohrozovali jeho posádku. Fólia je z  polyvinyl butyral tzv. PVB fólia, za tepla vlepená medzi dva kusy ohýbaného tabuľového skla. PVB fólia sa vyznačuje extrémnou pevnosťou.

Doterajšie spôsoby likvidácie autoskla na Slovensku neumožňovali práve oddelenie PVB fólie od skla. Kvôli absencii takejto spracovateľskej linky dosiaľ prakticky neexistovala recyklácia čelného autoskla. 

Spoločnosť Eko-Smart na Slovensku buduje systém spätného odberu a odvoz autoskla vrátane čelného skla, bočných skiel a zadných vyhrievaných skiel. Tento proces likvidácie predstavuje plnohodnotnú recykláciu autoskla.

Z technickej stránky sa odpadové sklo do spracovateľskej linky naloží cez nasýpaciu časť nakladačom. Sklo sa pomocou dopravníkov dostáva k zariadeniam pre postupnú úpravu a zbavovania nežiadúcich látok. Fyzikálne a mechanicky sa z črepov postupne odstraňujú nežiadúce prvky. Takto oddelená ostane aj fólia a už nič nebráni črepom vo výrobe skleného granulátu. Sklený granulát ako výstupná surovina materiálového spracovania skla sa používa ako vstupná surovina v sklárskom priemysle a nahrádza tzv. sklársky piesok. Tvorí dôležitú súčasť vstupných surovín šetriacich životné prostredie. Napomáha úsporám energie vo výrobe, šetrení primárnych surovín a odbremeňuje životné prostredie od skládkovania odpadov zo skla.