Recyklácia a likvidácia skla

Eko-smart je progresívna environmentálna spoločnosť so sídlom na strednom Slovensku. Prevádzkujeme systém spätného odberu a recyklácie skla.  Pôsobnosť našej spoločnosti je na území celého Slovenska odkiaľ odoberáme a odvážame sklené črepy.

Recyklácia a zhodnocovanie skla

Takmer všetky sklené odpady môžu byť druhotne využívané. Zhodnocovanie skla je vykonávané úpravou odpadu pre jeho opätovné znovu využitie. Hlavné zložky skla tvoria kremičitý piesok, vápenec, sóda a ostatné prímesi. Prímesi a pomery hlavných surovín určujú fyzikálno-chemické vlastnosti skla. Aby bol odpad zo skla druhotne znovu využitý je potrebné ho pripraviť do vhodnej podoby. Využívajú sa na to metódy na báze fyzikálno-mechanickej úpravy sklených odpadov. Z týchto metód sú najdôležitejšie najmä zbavenie odpadu od nečistôt, triedenie, drvenie až po jeho spätné využitie v nových výrobkoch.

Ak po tejto činnosti materiál spĺňa isté špecifikácie nastane stav konca odpadu, a upravený materiál sa už v zmysle smernice 1179/2012 EK nepovažuje za odpad ale surovinu. V zmysle legislatívy sa úprava skla označuje kódom činnosti R12 prípadne R5.

V porovnaní s ostatnými druhotnými surovinami odpadové sklo ponúka výborné až priam ideálne fyzikálne a chemické vlastnosti pre druhotné zužitkovanie. Sklo ako výsledný produkt recyklácie vstupuje znovu do výroby ako druhotná surovina, bez toho aby stratil akúkoľvek vlastnosť, ktorá by znížila jeho úžitkovú hodnotu.

Pre proces preukázania environmentálneho nakladania so skleným odpadom sa vystaví potvrdenie o zhodnotení odpadového skla činnosťou R12 alebo R5, ktoré slúži na preukázanie jeho materiálového zhodnotenia.

Odpadové črepy po spracovaní môžu nájsť uplatnenie vo výrobe sklených výrobkov ako sú nové sklené obaly, stavebné tabuľové sklo, automobilové sklo, interiérové sklo ale aj vo využití na výrobu sklenej vlny, sklených vlákien a stavených izolácií. Rovnako sa z upraveného skleného odpadu vyrába penové sklo. Penové sklo je stavebný materiál s výbornými tepelno-izolačnými vlastnosťami. Upravený sklený materiál sa používa na izolovanie stavebných základov, ale aj na výrobu tvrdeného kameňa. Ten sa používa ako vysoko kvalitný interiérový obklad a dosky prípadne iné využitie.

Recyklácia a zhodnocovanie špeciálneho skla

Medzi špeciálne sklo zaraďujeme akokoľvek upravené sklo, ktoré sa líši od veľkosériovej výroby svojimi požadovanými vlastnosťami a použitím. Bežné vyrobené sklo môžeme upraviť mechanicky alebo chemicky. Pri chemickej úprave sa pridáva do sklárskeho kmeňa látka, ktorá sa v procese tavby skloviny naviaže zväčša vo forme oxidov na základné sklárske suroviny.

Táto prímes následne dodá požadované vlastnosti sklovine (farebnosť, mäkkosť, priehľadnosť…). Zmenu fyzikálnych vlastností dosiahneme napríklad nanášaním tenkých vrstiev, vlepovaním, zahrievaním. Takto vzniknú moderné aplikácie skla napríklad v elektrotechnike a letectve, ale aj stavebníctve či automotive.

Po úprave na recyklačných linkách sa dajú aj tieto typy skla čiastočne alebo plne recyklovať. Recyklát potom viem štandardne pridávať do sklárskeho kmeňa pri tavbe a výrobe nového skla. Čím viac črepov pridáme tým je proces výroby skla ekologickejší.

Pri výrobe skla zo sklených črepov ušetríme až 1/4 primárnych sklárskych surovín, (piesku, sódy, vápenca). Črepy navyše na svoju tavbu potrebujú nižšie teploty ako roztavenie primárnych surovín. Tým sa výrazne znižuje vylučovanie oxidu uhličitého (CO2), ale aj iných oxidov do ovzdušia.

Pridaním 10% črepov sa ušetrí 3% energie potrebnej na tavbu. Pri použití 100% črepov vieme ušetriť až 30% spotreby energie potrebnej pri tavbe skla.

Recyklácia a zhodnocovanie špeciálneho skla

Zber skleného odpadu vykonávame z miest jeho výskytu. Odvoz skleného odpadu vykonávame kontajnerovými vozidlami resp. vozidlami na sypký materiál. Podmienkou aby sa v materiály nevyskytovali nežiadúce látky je aby sa sklený odpad zhromažďoval oddelene od ostatných odpadov na spevnenej resp. vybetónovanej ploche.

Odvoz sklených odpadov následne vykonávame po telefonickej objednávke a dohodnutia si termínu jeho odvozu. Ak sa u vás vyskytuje odpad zo skla, neváhajte a zavolajte si ku nám po jeho odvoz a následnú ekologické zhodnotenie. 

Recyklácia autoskla

Spracovateľom starých vozidiel zabezpečujeme zvýšenie percenta zhodnotenia odpadov z autovrakov. Napomáhame zbaviť sa všetkého skleného odpadu zo spracovania starých vozidiel. či už sa jedná o okná, reflektory a iné sklené časti.

Celková váha skla nachádzajúca sa v autovrakoch je približne 40 kg. Sklo tvorí zhruba 3% podiel na celkovej hmotnosti starého vozidla. Samotné čelné autosklo z osobného automobilu svojou hmotnosťou približne 13 kg, prispieva k zvýšeniu zhodnotenia autovraku približne o 1%.

Recykláciou autoskla si spracovatelia starých vozidiel pomôžu splniť limity materiálového spracovania starých vozidiel. 

Pre strediská výmeny autoskla

Spoločnosť Eko-Smart poskytuje služby servisným strediskám výmeny autoskla.

Či už vymieňate sklá na osobné autá alebo nákladné vozidlá, vieme vám poškodené odpadové sklá ekologicky zrecyklovať. Po dohode si po sklá prídeme, alebo ich môžete doviesť priamo ku nám.

Pre zberné dvory

V rámci neustáleho zvyšovania dostupnosti našich služieb a rozširovania poľa našej pôsobnosti ponúkame novým partnerom- prevádzkovateľov zariadení na zber odpadov s udeleným povolením súhlasu na zber odpadu zo skla- katalógové čísla odpadov (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) 15 01 07, 16 01 20, 17 02 02, 19 12 05, 20 01 02.

V prípade, že ste prevádzkovateľ takéhoto zberného dvora a máte záujem o spoluprácu pri likvidácii skla kontaktujte nás na uvedených číslach a adresách v sekcii kontakt.